Cwrdd â'r Tîm

Joanna Baker

Uwch-reolwr Prosiect SIARC

Pob pecyn gwaith

Mae Jo yn arwain y gwaith o reoli prosiectau ac mae’n ymwneud â phob pecyn gwaith. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar ddylunio strategol, dehongli canlyniadau ac mae’n sicrhau bod allbynnau’n llywio cadwraeth a’u bod yn cael eu bwydo’n ôl i’r gymuned.

Ben Wray

Rheolwr Prosiect SIARC CNC

Pob pecyn gwaith

Mae Ben yn darparu cymorth cyd-reoli i Arweinydd y Prosiect, gan ddarparu mewnbwn a chyngor arbenigol ar weithgareddau dylunio prosiect a phecyn gwaith o safbwynt ecolegol, polisi, deddfwriaethol a thrwyddedu. Mae gan Ben brofiad sylweddol o reoli prosiectau cadwraeth yng Nghymru ac mae’n cynghori ar weithgareddau a datblygiadau morol sy’n benodol gysylltiedig â lliniaru effeithiau ar dderbynyddion ecoleg y môr a nodweddion cynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig.

Jake Davies

Cydlynydd Prosiect SIARC

Pob pecyn gwaith

Mae Jake yn cefnogi’r gwaith o reoli’r prosiect ac yn ymwneud â’r holl becynnau gwaith. Mae’n canolbwyntio ar ymgysylltu â physgotwyr, BRUVs ac eDNA

Sarah Davies

Cynorthwy-ydd Prosiect SIARC

Pob pecyn gwaith

Mae Sarah yn ymwneud â sawl pecyn gwaith, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu â physgotwyr, arolygon eDNA ac ymgysylltu ag ysgolion

Alice Chamberlain

Cydlynydd Cymunedau Prosiect SIARC

Amrywiaeth a Chynhwysiant; samplo eDNA; dadansoddi data; ymgysylltu ag ysgolion; ymgysylltu ehangach; grwp ymchwil; digwyddiadau dadansoddi a rheoli prosiect

Mae Alice yn cefnogi Prosiect SIARC i gyflawni sawl pecyn gwaith, gan ganolbwyntio ar gynhwysiant, cyfathrebu ac amrywiaeth

Charlotte Pike

Cydlynydd Gweithgareddau Prosiect SIARC

Digwyddiadau Dadansoddi; grŵp ymchwil; BRUVs; samplo eDNA; dadansoddi data; rheoli prosiect

Mae Charlotte yn cefnogi’r gwaith o gyflawni sawl pecyn gwaith, gan ganolbwyntio ar drefnu’r digwyddiadau dadansoddi a datblygu’r grŵp ymchwil

Nia Haf Jones

Rheolwr Moroedd Byw

Amrywiaeth a Chynhwysiant; Gwyddoniaeth y Dinesydd; Rheoli Prosiect

Mae Nia yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r mentrau Gwyddoniaeth y Dinesydd gan ganolbwyntio ar ymchwil archifol a helfeydd am gapsiwlau wy (y Great Eggcase Hunt)

Dawn Thomas

Swyddog Moroedd Byw

Amrywiaeth a Chynhwysiant; Gwyddoniaeth y Dinesydd

Mae Dawn yn cydlynu a chyflawni digwyddiadau’r Great Eggcase Hunt, yn hyfforddi gwirfoddolwyr ac yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno ymchwil archifol

Kate Moses

Rheolwr Prosiect ‘Instant Wild’

Gwyddoniaeth y Dinesydd

Kate sy’n rheoli Instant Wild a bydd yn gweithredu Prosiect SIARC ar y platfform ac yn rheoli’r gwaith o ddatblygu’r tiwtorial ar brosiect SIARC a sicrhau gweithrediad mewn dwy iaith

David Curnick

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol Prosiect SIARC

eDNA; dadansoddi data; grŵp ymchwil; rheoli prosiect

Mae David yn darparu cymorth technegol ac yn goruchwylio pecynnau gwaith arolygon eDNA a dadansoddi data

Nick Dunn

Goruchwylydd Ôl-ddoethurol Prosiect SIARC

eDNA; dadansoddi data; grŵp ymchwil; rheoli prosiect

Nick sy’n arwain ar ddyluniad a gweithrediad yr arolwg eDNA, a’i ddadansoddi

Sophie Ward

Cymrawd Ymchwil ym maes Cefnforeg Ffisegol

eDNA; dadansoddi data; grŵp ymchwil

Mae Sophie yn wyddonydd ymchwil ac yn fodelydd cefnfor sy’n cynnal y modelu hydrodynamig a gynlluniwyd i ddehongli canlyniadau’r arolwg eDNA.

Pete Robins

Uwch-ddarlithydd ym maes Cefnforeg Ffisegol

eDNA; dadansoddi data; grŵp ymchwil

Mae Pete yn fodelydd cefnfor a fydd yn helpu Sophie gyda’r modelu hydrodynamig a gynlluniwyd ar gyfer dehongli canlyniadau’r arolwg eDNA.

Surshti Patel

Arbenigwr Technegol Prosiect SIARC

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant; Ymgysylltu â Physgotwyr

Mae Surshti yn goruchwylio ac yn darparu mewnbwn technegol i gyflawni ein gwaith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, gwaith gyda chymunedau ac ymgysylltu â physgotwyr. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn sicrhau gwyddoniaeth ac arferion cadwraeth cynhwysol a moesegol.

Dimitris Pletsas

Swyddog Allgymorth Addysg Prosiect SIARC

Ymgysylltu ag Ysgolion

Mae Dimitris yn darparu cymorth technolegol drwy osod argraffwyr 3D i ysgolion Hyrwyddwr SIARC, gan gynnwys dylunio CAD a sesiynau sefydlu argraffu 3D

Cat Gordon

Uwch-swyddog Cadwraeth

Gwyddoniaeth y Dinesydd

Mae Cat yn datblygu adnoddau i’w defnyddio ar gyfer ymgysylltu â physgotwyr a gweithgareddau gwyddoniaeth y dinesydd, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o gynnal helfeydd capsiwlau wy yng Nghymru.

Cymryd Rhan

Mae amrywiaeth o ffyrdd i chi allu cymryd rhan yn Prosiect SIARC o gymryd rhan weithredol mewn digwyddiadau i helpu gydag ymchwil hanesyddol ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i ymgysylltu â’r amgylchedd morol.

SIARC

© 2022 – ZSL Zoological Society of London
contact-section